หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
BUSINESS BACKGROUND : ภูมิหลังความเป็นมา
:: แนวคิด
ในยุคปัจจุบัน "ข้อมูล" คืออาวุธหลักที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ กระบวนการทางสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยเดียว ที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรก และต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นับวันยิ่งจะมีการวิวัฒนาการทางศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งแน่นอนเป็นอย่างยิ่งว่า นี่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ธุรกิจได้มีศักยภาพที่ได้เปรียบมากกว่า หากได้นำเอาประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีดังกล่าว มาก่อให้เกิดเป็นประสิทธิผล ในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิง บนรากฐานความพร้อมที่แข็งแกร่ง เพื่อตำแหน่งผู้นำระดับแนวหน้าในสนามของการแข่งขันบนโลกธุรกิจแห่งยุคการค้าเสรีได้ต่อไป
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจการในหน่วยงานภาคต่าง ๆ นั้น จึงล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่ต้องบริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจด้วยกันแทบทั้งสิ้น บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาททางธุรกิจ ในลักษณะ "ธุรกิจแนวร่วม" กับภาคองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำธุรกิจเชิง "พันธมิตร" โดยมีพันธกิจที่ว่า "ศูยน์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ : Bridge of Business IT Solution Center" ซึ่งหมายถึง เราจะมีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกที่ดี ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบโซลูชั่นทางด้านไอทีที่หลากหลายรูปแบบอย่างครบถ้วน ตามความต้องการของธุรกิจคู่ค้าของเราได้
:: อุดมคติ
"ความพึงพอใจของผู้บริโภค" นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องสร้างให้เกิดเป็นผลให้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด เพราะนั่นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะใช้เป็นข้อยืนยันความสำเร็จในแนวคิดดังกล่าวได้จริง ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะได้สัมผัสต่อความรู้สึก "พึงพอใจ" ของลูกค้าให้ได้ดีที่สุดนั้น เราจึงจำเป็นต้องยืนอยู่ข้างเดียวกันกับลูกค้าเท่านั้น จึงจะทราบและเข้าใจได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น "ความพึงพอใจ" คงมิใช่เพียงแค่การกระทำให้เกิดการซื้อ - ขาย, แลก - เปลี่ยน หรือการสร้างคุณภาพแห่งสินค้า พร้อมการบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งโดยทั่วไปอาจมองว่านั่นคือสูตรสำเร็จ และเป็นภาระหน้าที่ของผู้ขาย ที่ต้องควรกระทำ หากแต่ "ความพึงพอใจ" ของลูกค้านั้น เป็นภาวะความรู้สึกที่ประทับใจ ที่ได้จากการสัมผัสถึงความจริงใจในการตอบสนองไปในทิศทางที่ดี ในแง่ของภาพรวมได้ทั้งหมด โดยนัยที่จะกล่าวถึงนี้ ยังคงมีปัจจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญ ที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้เสียก่อน นั่นก็คือ "ความเข้าใจ" ต่อลูกค้านั่นเอง
:: ความใส่ใจ
ความเข้าใจอันเป็นรากฐานที่ดี ประกอบกับความพร้อมทางด้านศักยภาพ รวมถึงแนวทางแห่งวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินเป็นนโยบายองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จในพันธกิจ ที่จะยังผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งแรกในการที่จะแก้ไขปัญหา คือการเรียนรู้และเข้าใจในปัญหาให้ได้อย่างชัดเจนเสียก่อน นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของที่มาแห่ง บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด : ศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ นั่นก็คือ "ปัญหา" ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน นั่นเอง
ปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยงานภาคธุรกิจ กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
ประเภทที่ ๑ ปัญหาก่อนที่จะเริ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารงานธุรกิจ
 • ปัญหาที่หน่วยงานไม่ได้ทราบเลยว่า กระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในที่ใช้ดำเนินกิจการอยู่ในขณะนั้น ยังเป็นข้อจำกัดที่สร้างความเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจอยู่
 • ปัญหาที่หน่วยงานยังพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังต้องแบกรับภาระงานที่หนักเกินไป หรือต้องทำงานที่มีกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ล่าช้า และยังได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดอยู่เสมอ
 • ปัญหาที่หน่วยงานขาดการวางแผนล่วงหน้าที่ดี ในการนำเอาเทคโนโลยี หรือโซลูชั่นใด ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
  เสริมสร้างให้เกิดศักยภาพทางธุรกิจให้มีความได้เปรียบมากขึ้น
ประเภทที่ ๒ ปัญหาเมื่อหน่วยงานริเริ่มที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการบริหารกิจการภายใน
 • ปัญหาที่หน่วยงานต้องสับสนกับการเลือกโซลูชั่นให้ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด จากผู้ให้บริการหลากหลายโซลูชั่น และจากผู้ขายหลายราย ไม่ครบถ้วนทั้งหมดในรายเดียวได้
 • ปัญหาที่หน่วยงานต้องเสี่ยงต่อการได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอันเป็นเท็จ ด้วยการกล่าวอ้างที่บิดเบือน ผิดพลาด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจากผู้ขาย ซึ่งโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 • ปัญหาที่หน่วยงานไม่มีโอกาสได้ทดสอบหรือทดลองระบบจริง ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ เพื่อประกันความถูกต้องของผลลัพธ์ หรือการแก้ไขปัญหาระบบงานภายในได้ตรงจุด
ประเภทที่ ๓ ปัญหาภายหลังจากการเลือกนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ เข้ามาใช้บริหารงานภายในองค์กรแล้ว
 • ปัญหาที่หน่วยงานได้รับองค์ประกอบของระบบที่ไม่ครบถ้วนในการทำงานทั้งหมดได้ หรือเกิดปัญหาการขัดแย้งกัน ระหว่างระบบอื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกัน
 • ปัญหาที่หน่วยงานต้องใช้ระบบโซลูชั่นที่มีความซับซ้อน และยุ่งยากต่อการใช้งาน ไม่มีเสถียรภาพที่ดี รวมถึงการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก และอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างต่อเนื่อง
 • ปัญหาที่หน่วยงานเลือกใช้โซลูชั่นที่มาจากหลายที่ จึงมักได้รับบริการที่จำกัดเฉพาะขอบเขตของทางผู้ขายที่รับผิดชอบเท่านั้น และต้องสรรหาบริการที่ซ้ำซ้อนเพิ่มเติมมากขึ้น
 • ปัญหาที่หน่วยงานได้รับความเสียหาย จากการหยุดชะงักของระบบเป็นเวลานาน และสับสนต่อผู้รับผิดชอบ ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายรายใด เนื่องจากระบบเกี่ยวข้องกันทั้งหมด
 • ปัญหาที่หน่วยงานได้รับการบริการที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ หรือถูกเอาเปรียบ, ผู้ขายโซลูชั่นให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญงานมาเป็นผู้ให้บริการ
 • ปัญหาที่หน่วยงานต้องทนใช้ระบบที่มีความผิดพลาดสูง หรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ต้องเปลี่ยนระบบบ่อยครั้ง จึงทำให้ธุรกิจต้องเสียหายและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini