หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
MISSION : พันธกิจ
พันธกิจของ บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด คือ “พันธกิจที่มีบทบาทแห่งความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหน่วยงานภาคธุรกิจ” ซึ่งภารกิจอันสำคัญนี้จะสำเร็จลุล่วงได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแกนหลักที่สำคัญ 4 ประการ
1. ความชัดเจนในแนวคิด อันจะเป็นทิศทางแห่งนโยบายองค์กร
ชื่อทะเบียนนิติบุคคล : “ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น”
สโลแกนทางธุรกิจ : “ศูนย์รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ”
แนวการดำเนินธุรกิจ : “ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร”
นโยบายต่อลูค้าและพนักงาน : “แนวคิดแห่งชัยชนะร่วมกัน”
2. เครื่องมือหรือสินค้าที่จะเป็นเทคโนโลยีโซลูชั่นสำคัญ
1. ฮาร์ดแวร์โซลูชั่น : ได้แก่ เครื่องประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในธุรกิจ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อหน่วยงานธุรกิจ โดย เน้นที่คุณภาพดี เสถียรภาพสูง คุ้มค่า และตรงกับลักษณะงานที่ใช้
2. ซอฟท์แวร์โซลูชั่น : ได้แก่ แอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ที่หน่วยงานธุรกิจจำเป็นต้องใช้ อาทิ ซอฟท์แวร์ด้านบัญชี, ซอฟท์แวร์ด้านการบริหารองค์กร / บริหารบุคคล, ซอฟท์แวร์บริหารด้านต้นทุนการผลิต, ด้านขนส่ง หรือซอฟท์แวร์อรรถประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ทดสอบ และได้รับการรับรองที่ดีแล้วเท่านั้น
3. พีเพิ้ลแวร์โซลูชั่น : เป็นโซลูชั่นที่สำคัญที่สุด “พีเพิ้ลแวร์” คือ ทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นโซลูชั่นทางผู้ชำนาญ ที่จะเป็นผู้ให้บริการต่อหน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานในด้านนี้เป็นพิเศษ รวมถึงมีภาวะจิตใจของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งถือว่าเป็น “Human Solution” คุณภาพสูงที่เรามี
3. ทีมบริหารงาน กลุ่มทีมงาน และทีมประสานงานบริการที่ร่วมผลักดัน
ภารกิจจะชัดเจน และสำเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยทีมผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย ที่จะต้องรับผิดชอบภารกิจร่วมกัน และจะเป็นทีมเวิร์คมืออาชีพที่จะรองรับปัญหา หรือดำเนินพันธกิจ ให้สมกับเป็นโซลูชั่นทีมที่มีคุณภาพได้อย่างอย่างแท้จริง
1. ทีมผู้นำหรือผู้จัดการทีม
เป็นทีมกลุ่มแรก ที่มีแนวทางในการบริหารงานแบบเชิงบวก และมี "ความเข้าใจ" ต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อนพนักงาน ซึ่งถือเป็นสองกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของพันธกิจแห่งองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การดำเนินบทบาทตามทิศทางที่ต้องใช้ความรับผิดชอบ รอบคอบและเสียสละ รวมถึงการที่จะต้องรักษาเป้าหมายแห่งชัยชนะร่วมกันของทุกฝ่าย จะยิ่งส่งผลดีถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้รับซึ่งความเป็นธรรมทางการตลาดได้ด้วยกันเช่น
2. ทีมวิศวกรรมด้านซอฟท์แวร์
กลุ่มนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ จากบริษัทชั้นนำด้านซอฟท์แวร์ที่มีประสบการณ์ อันจะนำศักยภาพตามความถนัดที่มีอยู่
โดยพร้อมที่จะรองรับกับการแก้ไขปัญหาความต้องการให้แก่หน่วยงานภาคธุรกิจ หรือผู้บริโภคซอฟท์แวร์โซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์ในเชิง Business Programming ให้เกิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้ และความภาคภูมิใจของทีมงานโปรแกรมเมอร์ของเราทุกคน
3. ทีมวิศวกรรมด้านระบบเครือข่าย และเทคนิคัลฮาร์ดแวร์
กลุ่มคนที่ได้ผ่านการรับมือกับปัญหาหนัก ๆ จากระบบเทคโนโลยีอันซับซ้อน เป็นผู้ออกแบบ และวางระบบเครือข่าย รวมถึงระบบฐานข้อมูลองค์กรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงงานทางด้านเทคนิคคัลฮาร์ดแวร์ หรือแม้กระทั่งการดูแล และแก้ไขความยุ่งยากของระบบ คนกลุ่มนี้จึงเป็นทีมงานผู้ชำนาญที่มีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งจะเป็นตัวแทนแห่งคุณภาพทาง System Solution ที่ลูกค้าวางใจได้
4. ทีมประสานงาน และบริการ
กลุ่มคนที่เป็นกลไกสำคัญที่สุด ที่จะผลักดันความสำเร็จแห่งภารกิจได้อย่างแท้จริง คือทีมผู้มีใจรักที่จะให้บริการ ซึ่งเปี่ยมด้วยความเต็มใจ เป็นผู้ที่จะดำเนินบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าเรา ได้แก่ ผู้ฝึกอบรม ผู้ชำนาญด้านการอิมพลีเม้นท์ระบบด้วยซอฟท์แวร์ และผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้า รวมไปถึงการเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างทีมงานภายใน อันเป็นกระบวนการที่ต้องสัมพันธ์กันในภารกิจต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการบริการได้อย่างลื่นไหล รวดเร็ว และสำเร็จลุล่วงได้ทุกฝ่าย โดยยึดหลัก “การบริการด้วยความเข้าใจ” อันมีจุดมุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าบังเกิดความพึงพอใจเป็นหลักใหญ่
4. แผนงาน และกระบวนการที่สอดคล้องกับภารกิจ
และจากปัจจัยที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้วางแผนไว้อย่างสอดคล้อง และรัดกุมที่สุด โดยเรามีรูปแบบการดำเนินการในแต่ละส่วนงาน ซึ่งถือรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่จะร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น เน้นการทำงานเชิงรุกที่มีแบบแผน ประสานงานและส่งต่องานตามความถนัดของแต่ละทีมงาน โดยเป็นไปในลักษณะกิจกรรมวงจร แต่จะได้ผลลัพธ์การทำงานที่เป็นระบบ และมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งจะสามารถมองเห็นลำดับการทำงานที่ดี ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาด ก็ยังจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วย ลดปัญหาความซ้ำซ้อน หรือการขัดแย้งในลักษณะของลำดับงานได้เป็นอย่างดี จึงมีความยืดหยุ่นและมีความรวดเร็วกว่า ยังผลให้ การดำเนินภารกิจหลักของเรา ได้มีประสิทธิภาพที่ดีในภาพรวมของภาระกิจทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผลที่ดียิ่งต่อลูกค้าเราเป็นอย่างมาก
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini