หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
VISION : วิสัยทัศน์
:: มุมมองในทางการดำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน หากธุรกิจใดจะอาศัยหรือพึ่งพาความสามารถของตนเองทั้งหมด ในการที่จะดำรงอยู่ซึ่งความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนั้น คงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ด้วยข้อจำกัดทางด้านความพร้อมของหน่วยงานและศักยภาพทางทรัพยากร อีกทั้งปัจจัยทางด้านการลงทุนที่สูง รวมถึงการใช้ระยะเวลาที่มากกว่า แต่อาจได้รับประสิทธิผลที่ต่ำหรือไม่คุ้มค่า ส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การที่จะนำพาธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวขึ้นสู่แถวหน้าได้นั้น อาจจะต้องมีการเกาะกลุ่ม หรือร่วมมือกันกับภาคธุรกิจแนวร่วมด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจตนให้มีความได้เปรียบอยู่เสมอ
จากมุมมองดังกล่าว บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด จึงมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ในฐานะการเป็นผู้ดำเนินกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มองเห็นถึงความสำคัญของสัมพันธภาพทางธุรกิจ มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าฝ่ายเดียว แต่กลับมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การได้ร่วมส่งเสริมในธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยการเอื้อประโยชน์จากสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันนั้น จะก่อให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งที่สร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจ ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งด้วยกันทุกฝ่ายได้ โดยความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์ จริงใจ และรับผิดชอบต่อพันธกิจที่มีผลระหว่างกัน จนเกิดเป็นความสำเร็จที่สามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายได้ี
:: มุมมองในทางการตลาด
บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นด้านการตลาดเชิงบวก ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความต้องการ หรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะเรามองว่า การซื้อขาย-แลกเปลี่ยนนั้น เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยส่วนหนึ่ง ของความเชื่อมั่นทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งต้องเกิดจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และแน่นอนว่ากระบวนการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าหากคู่ค้าทางธุรกิจทั้งสองฝ่าย มองไม่เห็นถึงความสำเร็จที่จะได้รับเป็นผลตามมา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ จะไม่เกิดความยั่งยืนใด ๆ ในสัมพันธภาพทางธุรกิจระหว่างกัน หากเรามิได้เคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรานั่นเอง ดังนั้น บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด มองเห็นถึงการที่จะต้องดำเนินธุรกิจ และการตลาด ที่ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน โดยต้องแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ภักดี ที่มีต่อมิตรภาพทางธุรกิจด้วยความจริงใจ และสร้างให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อให้ได้รับความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน้
:: มุมมองในทางการบริหารจัดการ
บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก นั่นจึงเป็นสาเหตุที่องค์กรได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลที่เรามีเป็นอย่างมาก เพราะคงจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับความพึงพอใจสูงสุด หากแต่เพื่อนพนักงานของเราทุกคน อันจะเป็นตัวแปรหลักที่ลูกค้าคาดหวัง ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือส่งเสริมในทิศทางที่ดี และคงจะไม่มีสัมพันธภาพใด ๆ จะยั่งยืนได้ หากความสัมพันธ์ที่ได้นั้น มาจากการเบียดบังซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นธรรม และด้วยเหตุผลทางความต้องการของมนุษย์ ที่มีพื้นฐานเดียวกันนั้น การสร้างนิเสธแห่งการจูงใจจึงควรเป็นด้านที่ดี ดังนั้น หาก บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ดูแลลูกค้าเราดีเพียงใด องค์กรก็ได้เอาใจใส่ต่อเพื่อนพนักงานของเราอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกัน โดยเราทุกคนมุ่งหวังว่า ทั้งลูกค้า, เพื่อนร่วมงาน และองค์กรของเรา ควรจะต้องเจริญงอกงาม และต้องได้รับเป็นความสำเร็จที่พึงพอใจด้วยกันทุกคน ทุกฝ่ายนั่นเอง
:: มุมมองในทางสังคม
การดำเนินธุรกิจใด ๆ ในทิศทางอันสุจริตต่อสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นการสรรค์สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นทั้งสิ้น บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด เราจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นส่วนร่วม ในการช่วยเหลือผลักดันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองแห่งการขับเคลื่อนที่ดี โดยเริ่มจากภาคองค์กร สู่สังคม เศษฐกิจ จนไปถึงภาพรวมระดับประเทศ สู่ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องมิลืมถึงภูมิหลังอันควรจะตอบแทนคุณทางสังคม โดยการยึดหลักธรรมทางจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่จะต้องสร้างความรับผิดชอบ และจุนเจือหรือเยียวยาสังคม ในโอกาสต่าง ๆ สงวนและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางประเพณีที่ดีงาม และอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายอย่างมีกติการ่วมกัน บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด มีความปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมทางสังคมที่ดีอยู่เสมอยิ่ง ๆ ขึ้นไป
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini