หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
POLICY : นโยบายการดำเนินธุรกิจ
บริษัท ทริปเปิ้ล บริดจ์ โซลูชั่น จำกัด มีความชัดเจนแห่งนโยบายการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันที่ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา เราจึงสร้างสรรค์นโยบายให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องปลูกฝัง และหล่อหลอมเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งหน้าสู่ในทิศทางแห่งชัยชนะ และความสำเร็จด้วยกันในทุก ๆ ฝ่าย
:: นโยบายการดำเนินงาน
 1. ยึดแผนแม่บทขององค์กรเป็นที่ตั้งร่วมกัน
 2. จัดวางนโยบายหลักต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
 3. จัดวางกระบวนการให้สอดคล้องกับภารกิจ
 4. แต่งตั้งบุคคลและคณะได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 5. ปฏิบัติงานตามแผนการที่ได้วางไว้ โดยมีการควบคุมที่ดีอย่างรัดกุม
 6. ตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินการและสร้างมาตรการรองรับที่ดีต่อไป
:: นโยบายทางการตลาด
 1. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื่อให้ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 2. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และมีจุดยืนทางการตลาดที่มั่นคง
 3. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ ให้ความเคารพต่อลูกค้า, องค์กร และคู่แข่งขันทางธุรกิจ
 4. เคารพการตัดสินใจของลูกค้า โดยยึดหลักผลประโยชน์ที่ทางลูกค้าจะได้รับต้องมาก่อนเสมอ
 5. จัดเตรียมโซลูชั่นให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจ อย่างครบถ้วนทั้งเครื่องมือ และทีมงาน
 6. ทำการตลาดแบบ "การตลาด 3 ด้าน" : 1.ด้านหน้า:ความเพียบพร้อม / 2.ด้านใน:จรรยาบรรณ / 3.ด้านหลัง:การบริการ
:: นโยบายการบริการ
 1. มุ่งสร้างการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพเท่านั้น
 2. มุ่งสร้างการบริการที่ดี โดยการวางแผนการบริการในเชิงรุกเพิ่มขึ้น ย่อมจะดีกว่าการบริการแบบตั้งรับเพียงอย่างเดียว
 3. มุ่งสร้างการบริการที่รวดเร็ว ด้วยการวางแผนที่ดี มีความพร้อมของเครื่องมือ และความชำนาญของเจ้าหน้าที่
 4. มุ่งสร้างการบริการด้วยความเข้าใจเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด
:: นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการแสวงหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายคุณภาพแห่งทรัพยากรบุคคล
 2. นโยบายการสร้าง และแปลงผลกำไร ให้เป็นรายได้, สวัสดิการ และความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 3. นโยบายแห่งพัฒนาการ และส่งเสริมความก้าวหน้าของทรัพยากรบุคคลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
 4. นโยบายตามความเป็นประชาธิปไตย มีความเสมอภาค ยุติธรรม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini