หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
PR : PAYROLL ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
เป็นระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปในรูปแบบ Windows ที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุด
 
คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
คุณสมบัติในแฟ้มพนักงาน
คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร
 
คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้เองไม่จำกัดตาม Organization Chart
มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฏากรได้เองกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเอง หรือบริษัทออกให้
นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
สามารถจำกัดยอดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษในส่วนของเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่ม เงินหัก และยอดจ่ายสุทธิ ได้หลากหลายวิธี
กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำ และรายวัน แยกวันต่างกันได้
กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge , เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 2%, เหมา 3%, และเหมา 5%
กำหนดเงินเพิ่ม / เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่าง ๆ ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพได้เอง
กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม / เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี, แบบไม่
สม่ำเสมอ และแบบเป็นครั้งคราว ได้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
เงินเพิ่ม / เงินหักของบริษัท สามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการ
สร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้ เช่น พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หักขาดงาน
ครึ่งวัน, พนักงานที่ได้รับเบี้ยขยันครบ 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให้ เป็นต้น
วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามาถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อ
บรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่ หรือ
ลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และสามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให้โปรแกรมสร้างเลขที่ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ
รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือ บุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภงด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost
โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำหรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้
แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือลาพัก เป็นรูปสัญญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
กำหนดให้โปรแกรมหักเงินกู้เงินผ่อนค้ำประกันได้โดยอัตโนมัติและหยุดหักเมื่อชำระครบ และสามารถบันทึกข้อมูลการหักก่อนเริ่มใช้โปรแกรม โดยโปรแกรมจะหักต่อให้จนครบ
เก็บประวัติพนักงานที่ลาออกไว้ได้ ถ้าพนักงานนั้นกลับเข้าทำงานใหม่ สามารถนำข้อมูลมาบันทึกต่อได้ทันที
นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงานมาลดหย่อนภาษีได้
คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและ
หลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อม ๆ กันหลาย
พนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชีแยกแผนก แยกสาขาได้
เก็บยอดสะสมเข้ากองทุนฯ ก่อนปีปัจจุบัน หรือก่อนเริ่มใช้โปรแกรม หรือก่อนเป็น
พนักงานได้
ระบุวันที่เริ่มสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเป็น
พนักงาน เป็นต้น
จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตร เช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel
สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้
สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร และรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปี
ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไข และคำนวณใหม่หรือคำนวณย้อนได้
แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคน ให้อย่างละเอียด
จัดการเรื่องแผ่นดิสก์ส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมดิสก์ประกันสังคมแยกสาขาได้
รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคาร
จัดการเรื่องแผ่นดิสก์โอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและเตรียมดิสก์แยกสาขาที่พนักงานสังกัดได้ และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให้พนักงานในบริษัทไม่ตรงกัน เช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น
รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
รายงานต่าง ๆ สามารถเลือกพิมพ์โดยเลือกสาขา / แผนก / พนักงานได้ และกำหนดช่วงเวลา
ที่ต้องการได้
มีรายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหารและรายงานมาตรฐานของฝ่ายบุคคล
สามารถกรองข้อมูลหรือเลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์รายงานได้หลากหลายรูปแบบ
มีเครื่องมือมาตรฐาน (Report Editor) สำหรับแก้ไขรายงานบางประเภท เช่น สรุปยอด
เงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานเปรียบเทียบ และการจัดลำดับต่าง ๆ เป็นต้น หรือต้องการแก้ไขรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เอง
สามารถใช้โปรแกรม Crystal Report สร้างรูปแบบรายงานต่างๆ ได้ นอกเหนือจากรายงานมาตรฐานที่กำหนด
ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบเป็นไฟล์ของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word และ HTML เป็นต้น
พิมพ์รายงานการโอนเงินผ่านธนาคารและรายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำการแลกธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปจ่ายเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น
- ภ.ง.ด.1
- ภ.ง.ด.1ก
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
- รายงานแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), รายละเอียดการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)
- แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
- แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
- ทะเบียนประกันตน (สปส.6-07)
- แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
- แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
พิมพ์รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเรียกตรวจสอบ
- ทะเบียนลูกจ้าง
แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
พิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ่าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่ / ลาออก, รายงานเงินกู้ยืมคงค้าง เป็นต้น
หนังสือรับรองต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
รายงานเปรียบเทียบต่าง ๆ พร้อมกราฟ และเลือกรูปแบบกราฟได้เอง เช่น เปรียบเทียบการมาสาย / ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร
รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่าง ๆ พร้อมกราฟ
รายงานอายุงาน วันทำงาน และจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้
ฯลฯ
• PR : Payroll
  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
• TM : Time Attendance
  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
• PS : Personnel System
  ระบบบริหารงานบุคคล
     
• RT : Advanced Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
• DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
• AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini