หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ของเรา บทความน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
แนะนำโปรแกรม | คุณสมบัติทั่วไป | คุณสมบัติเฉพาะ | โบรชัวร์
สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance
PS : PERSONNEL SYSTEM ระบบบริหารงานบุคคล
เป็นระบบเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละ ราย โดยสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพนักงาน เช่น ประสบการณ์ การทำงาน ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ แผนที่บ้านพัก สำเนาเอกสารอื่น ๆ และรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นพนักงานแล้ว เป็นต้น พร้อมรายงานตรวจสอบ
 
คุณสมบัติระบบบริหารงานบุคคล
ครบถ้วนเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติพนักงาน รูปถ่าย ข้อมูลคู่สมรส บิดา-มารดา บุคคลค้ำประกัน ชาวต่างชาติ บุคคลที่ต้องการติดต่อยามฉุกเฉิน ฯลฯ
จัดเก็บประวัติการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งงาน รวมทั้งย้ายแผนก หรือย้ายสาขา จากระบบเงินเดือนได้โดยอัตโนมัติ และไม่จำกัด
จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมพิเศษ ระบุช่วงวันที่อบรม ชื่อหลักสูตรที่อบรม ชื่อสถาบันที่อบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ไม่จำกัด วิธีการบันทึกง่ายและสะดวก เช่น บันทึกพร้อม ๆ กันได้หลายพนักงานในแต่ละหลักสูตร
บันทึกผลงานพิเศษ รวมทั้งรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ พร้อมหนังสือชมเชยหรือหนังสือแจ้งการกระทำผิดและการลงโทษทางวินัยได้ไม่จำกัด
บันทึกความสามารถพิเศษของพนักงานได้ พร้อมการประเมินผล เช่น ความสามารถเรื่องภาษา คอมพิวเตอร์ ประเมินผลเป็นระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ฯลฯ เป็นต้น โดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษที่แต่ละกิจการต้องการได้เองไม่จำกัด
เก็บประวัติการศึกษาของพนักงานได้ไม่จำกัดและครบถ้วน พร้อมรายงานเปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงาน
มีตัวเลือกมาตรฐานพร้อมเพิ่มเติมได้ เพื่อความสะดวกในการบันทึก เช่น ระดับการศึกษา
สถานศึกษา ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด ภาษา เป็นต้น
ยืดหยุ่น กับการเปิดโอกาสให้บันทึกข้อความต่าง ๆ ของพนักงานแต่ละคนได้ไม่จำกัด
เช่น เลขที่ใบขับขี่ เลขทะเบียนรถ โรคร้ายแรงที่เคยเป็น ยาที่แพ้ เป็นต้น
สามารถสำเนาเอกสารของพนักงานเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ที่แฟ้มพนักงาน
แต่ละคนเพื่อประหยัดการเก็บเอกสารและค้นหาสะดวก เช่น แผนที่ที่พักพนักงาน สำเนา
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น
มีรายงานครบถ้วนสำหรับการทำงานประจำวัน และงานวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมิน
ผลต่าง ๆ รวมทั้งรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพิเศษ
• PR : Payroll
  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
• TM : Time Attendance
  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
• PS : Personnel System
  ระบบบริหารงานบุคคล
     
• RT : Advanced Rights
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
• DK : Disk Transfer
ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์
• AS : Advance Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง
Triplebridge Possibilities home
SUPREMA UNION COMM NITGEN & COMPANY SOFTWARE SOLUTIONS CUSTOMER SUPPORTS ABOUT US
BioStation ViRDI AC-6000 NAC-5000 Business Plus Payroll FAQs Business Background
BioLite Net ViRDI AC-5000 NAC-3000 Business Plus Account Manuals Mission
BioEntry Plus ViRDI AC-4000 NAC-2500 Business Plus POS Downloads Vision
Xpass ViRDI AC-2100 HAMSTER-II Troubleshooting Policy
D-Station ViRDI AC-1000 ARTICLES Product documents
X-Station ViRDI Hamster Remote Desktop Service CONTACT US
BioMini